Algemene Voorwaarden

Print

Leveringsvoorwaarden Helioz B.V.

Algemene voorwaarden ten behoeve van de besloten vennootschap Helioz B.V., hierna te noemen: Helioz, gevestigd en kantoorhoudende te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, aan de Haansbergseweg 69a.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tusen Helioz en een wederpartij waarop Helioz deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Voor zover een aanbieding of overeenkomst betrekking heeft op door Helioz te verrichten montage-/ installatiewerkzaamheden, zijn deze voorwaarden daarop mede van toepassing.
 3. De benamingen van de onderstaande artikelen in deze algemene voorwaarden zijn slechts voor het gemak van de lezer opgenomen. Ze hebben zeker niet het doel de toepassing van het daaronder gestelde te beperken.


2. AANBIEDINGEN.

 1. De door Helioz gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Indien in het in aanbieding vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft Helioz het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Elke aanbieding van Helioz is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen, modellen, monsters, constructies etc. zijn het (intellectuele) eigendom van Helioz en mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming worden gekopieerd en/of aan derden, op welke wijze dan ook, worden doorgegeven of ter inzage verstrekt. Bij overtreding van dit verbod is de wederpartij een direct en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verschuldigd ter grootte van het totaalbedrag van de aanbieding, onverminderd het recht van Helioz op verdere schadevergoeding.
 4. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van en gedeelte en/of het verrichten van werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


3. OVEREENKOMST.

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan komt deze tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door Helioz, onderscheindelijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Helioz.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Helioz in oveleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde aantallen/hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel door haar boven de in de oveeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Helioz binden Helioz niet dan nadat, en voor zover, zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.


4. PRIJZEN.

 1. Alle door Helioz gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Helioz aangegeven prijzen altijd exklusief B.T.W., vracht, belastingen en heffingen, assurantie etc.
 2. Helioz is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken en/of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten etc.
 3. Helioz is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
 4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.


5. LEVERING, LEVERINGSTIJD EN RISICO-OVERGANG.

 1. De door Helioz opgegeven leveringstijd c.q. aanvang van de werkzaamheden geldt uitsluitend als streeftermijn, zodat de wederpartij aan overschrijding van deze termijn geen rechten kan ontlenen; met name kan de wederpartij bij overschrijdingstijd geen aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst en/of op schadevergoeding.
 2. Indien drie maanden verstrijken na de opgegeven leveringstijd c.q. aanvang werkzaamheden zonder dat Helioz de bestelde zaken heeft geleverd c.q. met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden een begin heeft gemaakt, kan de wederpartij Helioz bij aangetekend schrijven een fatale termijn aanzeggen; deze fatale termijn bedraagt minimaal twee weken.
 3. Indien de laatste termijn verstrijkt, zonder dat Helioz de bestelde zaken heeft geleverd, kan de wederpartij de overeenkomst eenzijdig als ontbonden veklaren.
 4. Helioz kan de fatale termijn bij aangetekend schrijven gedurende een periode van ten hoogste drie maanden opschorten, indien zij door overmacht wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 5. Indien drie maanden verstrijken nadat Helioz aan de wederpartij bij aangetekend schrijven heeft doen weten dat zij wegens overmacht de overeenkomst niet kan uitvoeren, zonder dat de overmachtsituatie is gewijzigd, kan Helioz de overeenkomst eenzijdig als ontbonden verklaren, zonder dat Helioz tot enige schadevergoeding gehouden is.
 6. Ten aanzien van de leveringstijd gelden de zaken als geleverd c.q. de diensten als verleend zodra de zaken bij Helioz ter afhaling dan wel ter berzorging gereed staan c.q. de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid.
 7. Dadelijk nadat de zaken en/of diensten als geleverd c.q. verleend gelden in de zin van dit artikel, draagt de werderpartij het risico van voor alle directe schade en indirecte schade die aan of door de geleverde zaken/verleende diensten mochten ontstaan. Het vervoer van de geleverde zaken c.q. van de zaken met betrekking waartoe werkzaamheden zijn verleend, geschiedt derhalve voor risico van de wederpartij.


6. DEELLEVERINGEN.

 1. Het is Helioz toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Helioz bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


7. INSTALLATIE/MONTAGE.

 1. De Wederpartij is jegens Helioz verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te installeren/monteren produkt en/of de juiste werking van het produkt in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege Helioz wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.


8. AANSPRAKELIJKHEID.

 1. Helioz is slecht aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Helioz, met dien verstande dat voor vergoeding allen in aanmerking komt schade waartegen Helioz verzekerd is, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de onderstaande beperkingen in acht worden genomen.
 2. In geval van indirecte schade, hoe dan ook ontstaan en van welke aard dan ook, is Helioz nimmer aansprakelijk.
 3. De door Helioz te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schade.
 4. Helioz noch de door haar eventueel ingeschakelde derden zijn aansprakelijk, indien de in verband met de uitvoering van de overeenkomst door of in opdracht van wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen, ontwerpen, materialen, hulpmiddelen en degelijke onjuist, onvolledig, onbetrouwbaar on in welk ander opzicht dan ook gebrekkig zijn.


9. OVERMACHT.

 1. Tekortkomingen van Helioz in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de Wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komen.


10. BETALING.

 

 1. Tenzij Helioz schriftelijk anders heeft aangegeven geldt als betalingsconditie:
  a. 50% van de overeengekomen prijs bij het tot stand komen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden.
  b. 50% van de overeengekomen prijs bij levering door Helioz van het produkt c.q. aanvang van de werkzaanheden door Helioz bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden.
 2. Betaling dient uitsluitend contant plaats te vinden, zonder dat enig aftrek, korting of verrekening is toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien een factuur wordt toegezonden, dient betaling plaats te vinden uiterlijk binnen 20 dagen na factuurdatum, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 4. De wederpartij kan betaling niet achterwege laten c.q. opschorten met een beroep op een tegenvordering dan wel nalatigheid van Helioz.
 5. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is de wederpartij van rechtwege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt deze een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in de artikel 119 en 120 van boek 6 van het Burgelijk Wetboek, vermeerderd mer twee procent punten en berekend vanaf de dag van overschrijding van de gestelde betalingstermijn.
 6. Alle kosten door Helioz te maken in verband met invordering van het deze toekomende, worden door de wederpartij aan Helioz integraal vergoed. Deze kosten omvatten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.
 7. De buitengerechtelijke incassokosten bestaan uit een bedrag gelijk aan het percentage over het verschuldigde bedrag volgens het hierna te geven schema, met een minimum van € 250,=
  - Over de eerste € 6.500,--: 15%
  - Over het meerdere tot € 13.000,--: 10%
  - Over het meerdere tot € 32.500,--: 8%
  - Over het meerdere tot € 130.000,--: 5%
  - Over het meerdere boven € 130.000,--: 3%
 8. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door deze verschuldigde rente alsmede van de door Helioz, c.q. de door Helioz ingeschakelde derde, gemaakte incassokosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.


11. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 1. De door Helioz geleverde zaken blijven het eigendom van Helioz totdat de wederpartij alle navolgende uit alle met Helioz gesloten overeenkomst is nagekomen.
 2. Door Helioz afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Helioz gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Helioz zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Helioz:
a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
b. alle aanspraken van de wederpartij op vezekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehous geverde zaken te verpanden aan Helioz op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3 : 239 BW;
c. de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Helioz geleverde zaken te verpanden aan Helioz op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Helioz.
e. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Helioz ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
f. De wederpartij is gehouden Helioz te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Helioz in deze voorwaarden in de verhouding van tot de wederpartij is uitgesloten.


12. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.

 1. De vorderingen van Helioz op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar indien: a. na het sluiten van de overeenkomst aan Helioz omstandigheden ter kennis komen die Helioz goede grond geven te vrezen dat wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen b. Helioz de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevragd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Helioz bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Helioz schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Helioz zich bij de uitvoering van de overeenkomst bediend of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Helioz bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

 1. Op alle aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. (Weens Koopverdrag).2. Alle geschillen die naar aanleiding van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst mocht ontstan, zullen worden onderworpen aan de Arrondissements- rechtbank in wiens rechtsgebied Helioz domicilie heeft, behoudens het in artikel 98a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalde.